Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.23
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэритымкIэ, коронавирус уз къызэуэлIахэм щыщу сымаджэ хьэлъэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуащ.
— Ди республикэм нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус къызэуэлIахэр псори цIыху мини 4-рэ 585-рэ мэхъу.
— ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрыхъур КъБ-ми пщэдей щагъэлъэпIэнущ.
— КъБКъУ-м къэрал зэхуаку щIэныгъэ конференц онлайн жыпхъэм иту ирегъэкIуэкI.

Поделиться: