Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.22
— Нобэ щыгъуэ щ1эж махуэщ.
— Медицинэм и лэжьак1уэхэм я махуэр къэралым щагъэлъэп1ащ.
— Къэралым и Президент Путин Владимир 1э щ1идзащ зи 1эщ1агъэм гурэ псэк1э хьэлэлу, профессионализм лъагэ къигъэлъэгъуауэ ковид 19-м пэщ1эт Урысейм и дохутырхэм къэрал дамыгъэр къыхуэгъэфэщэным теухуа унафэм.
— Короновирус къызэузхэм я бжыгъэм иджыри 75 къыхэхъуащ.
— КъБ и тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек ищ1а унафэк1э щ1ыналъэм щы1э хьэрычэт мащ1эмрэ ику итымрэ дэ1эпыкъуныгъэ ягъуэт.

Поделиться: