Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.19
— Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ халъхьэнухэм я 1э1тыр къоблагъэ.
— Вирусыр увы1эркъым.
— Мэкъумэшыщ1эхэм я лэжьыгъэр къохъул1э.
— Щэбэт щ1ыхьэху пщэдей щы1энущ.

Поделиться: