Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.18
— КъБ-м мы илъэсым жылагъуэ щIыпIэу 34, фэтэр куэду зэхэт унэхэм къегъэщIылIа пщIантIэу 117-рэ зэIузэпэщ ящIыну я мурадщ.
— Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэр дигу къыщыдгъэкIыж фэеплъ махуэм щыIэну Iуэхугъуэхэм теухуауэ.
— Зыуэ щыт къэрал экзаменыр зэратыну щIыкIэм теухуауэ.
— Кружокхэм я япэ Урысейпсо зэпеуэ щыIэнущ.

Поделиться: