Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.10
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыцIалэр япкърыту щIэуэ цIыху 77-рэ къахутащ.
— Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтым цIыхухэр уз зэрыцIалэм щыхъума хъун папщIэ чэнджэщхэр Роспотребнадзорым зэхигъэуващ.
— «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ форумыр онлайн жыпхъэм иту ирагъэкIуэкIынущ.
— УФ-м и МЧС-м и управленэу КъБ-м щыIэм къит хъыбар.
— «Дэ дызэгъусэщ» жыхуиIэ лъы тынымкIэ Урысейпсо Iуэхугъуэ йокIуэкI.
— ЩIыналъэ гъуэгухэр зэIузэпэщ ящI.

Поделиться: