Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.05
— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус къызэуэлIахэр псори зэхэту мини 3-рэ 199-рэ мэхъу.
— Дуней къэхъукъащIэм къихьа ныкъусаныгъэхэр ягъэзэкIуэж.
— Нобэ экологым и Урысейпсо махуэщ.
— Нобэ июным и 5-р ди лъэпкъэгъу цIыху щэджащэ куэд дунейм къыщытехьа махуэщ.
— Мэкъумэш хъыбар.

Поделиться: