Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.02
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыцIалэ япкърыту щIэуэ цIыху 75-рэ къахутащ.
— Коронавирус уз зэрыцIалэ зыпкърытхэм еIэза медсестрар дунейм зэрехыжам теухуауэ абы и Iыхьлыхэм яхуогузавэ медицинэ лэжьакIуэхэр.
— КъБ-м и Iэтащхьэм и унафэкIэ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм уз зэрыцIалэм ущызыхъумэ Iэмэпсымэхэр къахуэщэхуным сом мелуан 20-м щIигъу хухахынущ.
— Къэралым и экономикэр зыфIэгъэувэжыным теухуа планым УФ-м и Президентыр щыгъуазэ хуащIащ.
— Ди къэралым кинотеатр, музейхэм я лэжьыгъэр июлым и кум ирагъэжьэжын я гугъэщ.
— Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз уз зэрыцIалэм щыхъума хъуным теухуауэ цIыхухэр сакъыну къыхуреджэ.

Поделиться: