Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.28
— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус япкърыту щIэуэ къахутахэр цIыху 83-рэ мэхъу.
— Нобэ гъунапкъэхъумэм и махуэщ.
— КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеозэIущIэ дригъэкIуэкIащ республикэм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим.
— Адыгей, КъБ-р, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ нобэ и юбилейщ. (БакIyy Хъанджэрий- филологие щIэныгъэхэм я доктор).
— КъБ-м и цIыхубэ артист Молей Барэсбий къызэралъхурэ нобэ илъэс 90 ирокъу. (Теувэж СулътIан -РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ).

Поделиться: