Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.06
— Псэужамэ и ныбжьыр илъэс 83 ирикъунут УФ-м и ц1ыхубэ артист дерижер композитор Темыркъан Борис Хьэту и къуэр.
— Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э республикэм щытык1эм зыщихъуэжакъым, уз зи1эу къагъуэта щы1экъым.
— Короновирус къызэузым и бжыгъэр къэралым 954 к1э нэхъыбэ щыхъуащ.
— Нобэ щыщ1эдзауэ россельхозбанкыр график щхьэхуэ тету лэжьэнущ.
— Карантиныр ек1уэк1ыху Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, нэхъыжьы1уэу унэм къыщ1эк1 мыхъухэм, зи узыншагъэм сэкъат зи1эхэм, унагъуэ хуэмыщ1эхэм нэхъыбэу зыхуэныкъуэн ерыскъы хэк1хэмк1э республикэ хьэрычэтыщ1эхэм зыщ1агъэкъуэну мурад ящ1ащ.
— КъБ-м и пенсэ фондым хъыбар ирегъащ1э мы гъэм Тек1уэныгъэшхуэр илъэс 75 зэрыхъум ехьэл1ауэ хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, тылым 1утахэм иратыну ахъшэр апрель мазэм псоми зэры1эрахьэнур.

Поделиться: