Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.01
— КъБм коронавирусыр зи1эхэм я бжыгъэр 8м нэсащ.
— Ц1ыхухэм я зэхуаку метр дэлъын хуейщ.
— Дзасэжь Хьэзрэтэли и псалъэр.
— Пенсэм хагъэхъуащ.

Поделиться: