Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.25
— Щэнхабзэм и лэжьак1уэхэм я махуэмк1э КъБм и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек а унэт1ыныгъэм щылажьэхэм ехъуэхъуащ.
— Налшыч «Л1ыхъужьыгъэм и щ1ыхь къалэ» ц1э лъап1эр къызэрыхуагъэфащэрэ илъэсипщ1 зэрикъумк1э КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек республикэм щыпсэухэм зыхуигъэзащ.
— Короновирус зи1эу республикэм иджыри ц1ыхуит1 къыщахутащ.
— КъБ-м щек1уэк1 1уэхугъуэ зэхыхьэхэр ягъэмащ1э. (Сыжажэ Алим).
— Узыншагъэр хъумэнымк1э министертсвэм электроннэ сервис игъэлэжьэн щ1идзащ.

Поделиться: