Радио КБР 18.00 kab – 2020.02.14
— КъБ-м и Правительствэм социальнэ ахъшэхэм щытепсэлъыхьащ.
— КъБ-м къэрал программэхэм ипкъ итк1э фэтэр куэд зыхэт унэ пщ1ант1эхэу, зыгъэпсэхуп1эхэу 173 зыхуей хуагъэзащ.
— Кавказ-Ищхъэрэм и студент жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэжьащ Л1ыхъужьхэм я блын зыф1ища Кавказ-Ищхъэрэм щек1уэк1ыну хэкупсэ гъэсэныгъэ зыхэлъ проектышхуэ.
— «Къэрал къабзэ» программэм щогугъхэр.
— Ди баскетболитскэ ныбжьыщ1эхэр Урысейм и пашэныгъэм и к1эух 1ыхьэм нэсащ.

Поделиться: