Радио КБР 18.00 kab – 2020.02.12
— «Продэкспо 2020» 27-нэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм хэтщ КъБ-м къыбгъэдэк1 предприятиехэр.
— КъБАССР-м и къэрал премием и лауреат Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ нобэ илъэс 76-рэ ирокъу. (Хьэф1ыц1э Мухьэмэд – Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ).
— Узыфэхэр нэхъ пасэу къэхутэным гулъытэ хуащ1ынущ.

Поделиться: