Радио КБР 18.00 kab – 2020.02.10
— Щэнхабзэмк1э министерствэм и зэ1ущ1э щы1ащ.
— Псэуп1э сертификатхэр Бэхъсэн щатащ.
— Кхъуэ1уфэ Хьэчим къыщалъхуа махуэщ.
— Спорт хъыбархэр.

Поделиться: