Радио КБР 18.00 kab – 2021.01.13
— Урысей печатым и махуэмк1э хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм я лэжьак1уэхэм йохъуэхъу КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
— «2020 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыф1» республикэ зэпеуэм къыщыхэжанык1ащ ди къэрал телерадиокомпанием къыбгъэдэк1хэр.
— Ди лъэпкъыбзэмк1э республикэм къыщыдэк1 газет нэхъыщхьэм адыгэбзэм зегъэужьыным теухуауэ зэфIих лэжьыгъэр. (НэщIэпыджэ Замирэ – Адыгей республикэм щIыхь зиIэ и журналист).
— Курп 1уащхьэхэм нобэ фэеплъ пэк1у щызэхэтащ.

Поделиться: