Радио КБР 18.00 kab – 2021.01.12
— К1уэк1уэ Казбекрэ Рахаев Борисрэ зэ1ущ1ащ.
— Прокуратурэм и лэжьак1уэхэм я махуэщ.
— Оперативнэ штабым и хъыбар.
— Ди егъэджак1уэхэм я ехъул1эныгъэ.

Поделиться: