Радио КБР 18.00 kab – 2019.09.02
— Бэхъсэн куейр гъэ еджэгъуэщ1эм хуэхьэзырщ.
— Ц1ыхур нэхъ мащ1э дыдэу зыхуей ахъшэр ягъэбелджылащ.
— Махуэ лъап1эхэм зыхуагъэхьэзыру.
— Терроризмым щыпэщ1эт махуэр ягъэлъэп1энущ.

Поделиться: