Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.27
— Терроризмэм и шынэгъуэншагъэм куейхэм щытопсэлъыхь.
— Унагъуэ хуэмыщ1ахэм хьэрычэтыщ1эхэр ядо1эпыкъу.
— Россельхозбанкым мэкъумэшыщ1эхэм зыщ1егъакъуэ.
— Мэшыкъуэ 2019 щ1алэгъуалэ форумым и ещанэ сменэр йок1уэк1.
— Бжьыхьэ 2019 гъэлъэгъуэныгъэ Ткаченко и ц1ык1уэ музейм къыщызэ1уахынущ.
— Псыхъуэхэр ягъэкъабзэ. Фыкъыхыхьэ!

Поделиться: