Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.14
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я1ущ1ащ.
— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ зыгъэпсэхуп1э, санаторнэ-курорт комплексым и зыужьык1эм теухуауэ.
— «АгроЮг» гъэлъэгъуэныгъэрэ е 5-нэ инвестицэ форумрэ мазэ дызыхуэк1уэм Ставрополь щек1уэк1ынущ.
— Нобэ Абхъазыр зыхъумахэм я фэеплъ махуэщ.

Поделиться: