Радио КБР 18.00 kab – 2019.08.05
— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек нобэ иригъэк1уэк1а зэ1ущ1эр теухуауэ щытащ республикэм физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным.
— Унагъуэ хуэмыщ1ахэм хэхауэ ядэ1эпыкъунымрэ социальнэ контрактымк1э программэр щагъэзэщ1эну щ1ыналъэхэм ящыщщ КъБ-рри.
— Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм хэтыну политпартхэм я пхъэидзэ КъБ-м и Хэхак1уэ комиссэм нобэ иригъэк1уэк1ащ.
— Къая-Арты-Суу, апхуэдэуи Герхожаныпсым я щытык1эр зыхуэдэр къапщытащ.
— Августым и 9-м щегъэжьауэ и 30 пщ1ондэ Псыхуабэ щек1уэк1ынущ «Мэшыкъуэ2019» Кавказ Ищхъэрэ щ1алэгъуалэ форумыр.

Поделиться: