Радио КБР 18.00 bal — 2019.12.03
— Зумакъулланы Борис Басхан районда инсанла бла тюбешгенди.
— Бюгюн Белгисиз солдатны кюнюдю.
— Жер жерледен билдириуле.
— Маданият жашаудан.
— Спортдан билдириу

Поделиться: