Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.29
— Залийханланы Михаилны эскериулери чыкъгъанды
— «Эльбрус къуршоу »деген эиришиулеге къатышырыкъла Терскъолгъа жыйылгъандыла
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: