Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.17
— Республикада автомобиль жолланы къурулушу барады.
— Тамбла Нальчикни администрациясында Наркотиклени жайылыууна къажау жыйылыу боллукъду.
— Бюгюн Санкт-Петербургга жораланган кёрмюч ачылгъанды.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: