Радио КБР 18.00 bal — 2019.05.23
— Казбек Коков школчуланы алгъышлагъанды
— Славян жазыуну бла маданиятны кюнюне аталгъан уллу байрам къууум ётерикди.
— Къабарты-Малкъар сабийлени жай солуу кезиулерине хазырланады.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: