Радио КБР 18.00 bal — 2019.03.21
— Нальчикде Полициячылагъа жангы ишленген юйден къууанчлы халда ахчычланы бергендиле.
— КъМ-ны экономика министерствосу кёрюмдюлени чыгъаргъанды.
— Малкъар театрны сахнасында жангы оюнну кёргюзтгендиле.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: