home

Радио КБР 18.00 bal – 2021.10.04

04.10.2021 | 18:10
- Россейни туризм жаны бла агентствосуну таматасы ишчи жумуш бла Нальчикге келгенди. - Малкъондуланы Ахматны жангы симфониясыны премьерасы болгъанды. - Минги тауну тийресинде психологланы бла устазланы уллу жыйылыулары болгъанды - Жер-жерледен билдириуле.