home

Радио КБР 18.00 bal – 2021.09.16

16.09.2021 | 18:15
- Казбек Коков Ставрополь крайда жемиш кёрмючню ишине къатышады. - Коронавирус бла байламлы болум. - Школчуланы Битеуроссей онлайн олимпиадалары башланнганды. - Жер жерледен билдириуле.