home

Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.31

31.08.2021 | 18:15
- Республиканы башчысы Казбек Коков «Онкологиядан ауругъанланы ассоциациясы» деген биригиуню келечилери» бла тюбешгенди. - Коронавирус бла байламлы болум. - Билимни кюнюне жораланнган 2-чи Жарыкъландырыу марофон бардырыллыкъды. - Жер жерледен билдириуле.