Радио КБР 18.00 bal – 2021.04.07
— КъМ-р 2022-чи жылда жамауат аслам солугъан жерлени тапландырыу жаны бла битеуроссей рейтинг сайлаулагъа къатышырыкъды.
— Роспотребнадзор коронавирусха къажау профилактика мадарланы сакъларгъа чакъырады.
— «Россейни суулары» деген битеуроссей акция башланнганды.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: