Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.26
— Республикада земский доктор программа ишлейди.
— 4-чю кл. окъуучулары онлайн олимпидагъа къатышырыкъдыла.
— Къурулуш бёлюмде кёрюмдюле игидиле.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: