Радио КБР 18.00 bal – 2020.09.25
— Саулукъ сакълау бёлюмде бирикген къырал информация системала къураладыла.
— «Россейни устазы»-деген битеуроссей конкурсну регион урумунда хорлагъанла ачыкъ болгъандыла.
— Энергетикле эл мюлклеге тутхучлукъ этедиле.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: