Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.13
— Битеуроссей халкъ фронтну келечилери скверлени болумларын тинтгендиле
— «Къоркъуусуз эм ынтышлы автомобиль жолла» деген проектни чеклеринде тамамланнган жол къурулуш ишлени тинтедиле.
— Тыш къыраллада жашагъан жерлешлерибизге болушлукъгъа
— Жер жерледен билдириуле.

Поделиться: