Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.07
— Мусуклны Алий къурулуш обьекле бла шагъырейленгенди.
— «Машук»деген жаш тёлю форум кесини ишин башлагъанды.
— Артур Балкизов району ишини эсеплерине аталгъан кенгертилген кенгеш бардыргъанды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: