Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.31
— Республиканы башчысы регионну стратегия айныууну эм миллет проектлени жаны бла советини жыйылыуун бардыргъанды.
— Школла жангы окъуу жылда пандемиягъа дери халдача ишлеп башларыкъдыла.
— Россейни тау лыжаладан командасы Минги тауда жараулагъа къатышырыкъдыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: