Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.03
— Июль айда 90 жылдан 100 жылгъа дери жашагъан къартланы юбилейлери бла алгъышларыкъдыла.
— 1-чи июльдан ярмаркала бла ачыкъ жерледе кафеле ишлеп башлагъандыла.
— республиканы оноучулары миллет проектлеге аслам эс бурадыла.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: