Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.30
— Казбек Коков онлайн халда регионну экономика министири Рахайланы Борис бла тюбешгенди.
— Республиканы госпиталларына кислород аппаратла алыннгандыла.
— Бу кюнледе РФ-ны Конституциясына тюрлениуле ючюн къол кётюрюу барады.
— Жер-жерледен билдиируле

Поделиться: