Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.25
— Бюгюн Шимал Кавказны регионларында РФ-ны Конституциясына тюрлениуле кийириу бла байламлы айырыула башланнгандыла.
— Казбек Коков Канукоева орамда жол-къурулуш ишлеге къарагъанды.
— «Фронтовиклеге-телефонла» деген акция башланганды.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: