Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.18
— Коронавиусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.
— «Къабарты-Малкъар республиканы маданияты» деген къырал программа хайырлы ишлейди.
— Хасанья элде «Демография» деген миллет проектни чеклеринде сабий садны мекямына къошакъ мекямны къурулушу барады.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: