Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.12
— Эпидемиология болум бла байламлы Россейни байрымына аталгъан къууумла интернет форматда барадыла.
— «Республиканы транспорт системасын айнытыу» деген къырал программаны челеринде кёп ишщ эитледи.
— Чегем районну Булунгу элинде бийик вольтлу ток баргъан темир жиплени алышхандыла.
— Жер-жерледен билдиируле.

Поделиться: