Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.11
— Роспотребнадзор референдумгъа къатышыну жорукъларын ачыкъ этгенди
— 12-чи юньда Россейни кюню коронавирус бла байламлы онлайн халда ётерикди.
— Быйыл «Машук» деген жаш тёлю форум августну 10-дан 26-на дери онлайн халда бардырыллыкъды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: