Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.06
— РФ-ны Конституциясына тюрлениуле кийирилгенине халкъны оюмлары.
— Урланып тургъан автомобиль табылгъанды.
— Жангы китап чыкъгъанды.
— 65 жылдан абадан ишчиле больничный лист ачдырыргъа боллукъдула.

Поделиться: