Радио КБР 18.00 bal – 2020.02.25
— Республиканы башчысы къырал саугъаланы юсюнден указгъа къол салгъанды.
— Эллени ичги суу бла жалчытыуда болумну игилиндириу жаны бла ведомствола аралы ишчи къауум къуралгъанды.
— Бюгюн педагогика колледжде жаш усталаны чемпионатыны регион уруму ачыллыкъды.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: