Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.19
— Казбек Коков малкъар къырал драма театрда жангыртыу ишле къалай баргъанына къарагъанды.
— Ишчи жумуш бла РФ-ны ара айрыу комиссиясыны келечиси Евгений Колюшин келгенди.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: