Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.12
— Республиканы халкъы къурман байрамны белгилейди.
— Машук кесини ишин башлагъанды.
— Тамбла телерадиовещания связьда ишлегенле байрамларын белгилейдиле.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: