Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.08
— КъМ-ны наркополициячылары битеуроссей акциягъа къатышхандыла.
— Республикада миллет проектле жашаугъа сингдириледиле.
— Маданият жашаудан.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: