Радио КБР 18.00 bal – 2019.08.07
— Терк районда бахча битимлени тирлигин жыядыла.
— Севастопольда бизни жерлешибиз ёлгенди.
— Нальчикде Идарова орамда транспортну жюрюуне чек салынады
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: