Радио КБР (15.11.2013: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2013-11-15/20131115_18_KAB.MP3] — Дзэм къулыкъу щызыщ1эну зи армэ дэк1ыгъуэм я махуэщ нобэ.
— Гъуэгум щыхэк1уэдам, фэбжь щыхэзыхам я фэеплъ махуэм ирихьэл1эу нобэ КъБ-м лъы тынымк1э етхуанэу акцэ щрагъэк1уэк1ащ .
— Къуажэдэс щ1алэгъуалэм я республикэ форум нобэ Прохладнэ куейм щок1уэк1ащ. (Уэзрокъуэ Тамарэ — Прохладнэ район администацэм ц1ыхубэ хъыбарегъащ1эхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымк1э отделым и лэжьак1уэ).
— Налшык Елбэрдымрэ Байсултановымрэ я ц1эк1э щы1э уэрамхэм я зэхэк1ып1эм деж къатитхуу зэтет унэм и зы фэтэрым маф1эс къыщыхъуауэ маф1эсым пэщ1эт лэжьак1уэхэм ягъэуф1ынк1ащ.

Поделиться: