Радио КБР (15.05.2012: 18.10) kab
[audio: http://files.realmusic.ru/download/1023249/radiokbr_news_-_radio_kbr_(15.05.2012__18.10)_kab.mp3] — Нобэ, Эльбрус куейм и 1этащхьэ Малкаров Аслан и унафэк1э, районным щыгъуэ махуэу ягъэувауэ щытащ;
— Гуэл щхъуан1эм и дахагъэр къыщыгъэлъэгъуа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Нобэ Налшык дэт республикэ къэрал лъэпкъ музейм къщызэ1уахуащ. ( Къуэдзокъуэ Марьянэ Музейм и зы отделым и унафэщ1);
Нобэ, КъБ-м и УГИБДД-м и управленэ нэхъыщхьэм я бжэр яхузы1уихащ школак1уэхэм папщ1э. (Байрамыкъу Аслъэн — УГИБДД-м и щ1алэгъуалэр гъэсэнэсымк1э и инспектор нэхъыщхьэ).

Поделиться: