Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.30
— УФ-м и еджап1э нэхъыщхьэмрэ щ1эныгъэмк1э министр Котюков Михаил республикэм лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ.
— Нобэ щегъэжьауэ октябрым и ет1уанэ махуэ пщ1ондэ «Дунейр щ1алэгъуалэм я еплъык1эк1э» жыхуи1э кинофестиваль Налшык щек1уэк1ынущ.
— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль октябрым щек1уэк1ынущ.
— Урысей псо ц1ыхубэ фронтым къыхилъхьа 1уэхугъуэхэм ящыщ зым ипкъ итк1э, КъБ-м паллиативнэ дэ1эпыкъуныгъэм зэхъуэк1ыныгъэ игъуэтынущ.
— Роспотребнадзорым и къудамэу КъБ-м щы1эм хъыбар дызэригъащ1эмк1э пыху-сыхур ц1ыхум къемыуэл1эн папщ1э прививкэхэр йок1уэк1.

Поделиться: