Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.09
— «Кавказ Ищхъэрэм и тхьэмахуэ» фестивальм щ1идзащ.
— Сабий ахъшэр хагъэхъуэнущ.
— Раджэимба хахыжащ.
— «Кавказ» гъуэгур ремонт зыщ1ынур къыхах.
— Къэхъукъащ1эхэр.
— ГИБДД-м и хъыбар.

Поделиться: